Księgarnia Przeznaczeni.pl to wspólne przedsięwzięcie portalu Przeznaczeni.pl i księgarni internetowej Tolle.pl. Obsługą Klienta i realizacją zamówień zajmuje się księgarnia Tolle.pl.

Poniższy regulamin obowiązuje do 24.12.2014.

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

III. Rejestracja

IV. Warunki zawierania umowy

V. Reklamacje

VI. Klub Tolle.pl

VII. Postanowienia końcowe

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem księgarni internetowej Tolle.pl sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1.a) Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

1.b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104)

1.c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.)

1.d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Sprzedawca - podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROFECT Paweł Królak z siedzibą w Lublinie, przy ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin, NIP: 821-229-19-92, REGON: 060374691, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin ewidencji gospodarczej pod numerem 92075, właściciel serwisu internetowego Księgarnia Tolle.pl znajdującego się pod adresem elektronicznym www.tolle.pl., dokonujący za pośrednictwem sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

b) Księgarnia - serwis internetowy Księgarnia Tolle.pl znajdująca się pod adresem elektronicznym www.tolle.pl, stanowiący własność i prowadzony przez Sprzedawcę.

c) Użytkownik - należy przez to rozumieć zarejestrowaną osobę fizyczną (konsument) bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów towarów w Księgarni.

d) Klubowicz - zarejestrowany członek Klubu Tolle.pl, którym może być Użytkownik lub każda osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni.

e) Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w jakich Księgarnia zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.

f) Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Księgarni swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Z chwilą Rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni uzyskuje status Użytkownika.

g) Zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia ("Koszyk"), poprzedzone akceptacją wyboru towarów przez Użytkownika oraz wyborem formy płatności i formy dostawy towarów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

h) Płatność - czynność dokonywana przez Użytkownika po akceptacji Zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostarczenia. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia.

i) Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z serwisu internetowego Księgarni może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z serwisu internetowego Księgarni jest możliwe przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika w Księgarni jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Księgarni są przykładowe i służą prezentacji konkretnych pozycji czytelniczych. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami (pozycjami) dostarczane są w szczególności przez wydawców, twórców lub pochodzą od Sprzedawcy.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oceny zamieszczane pod poszczególnymi towarami (pozycjami) pochodzą od osób korzystających z serwisu internetowego Księgarni i w celu uniknięcia umieszczenia treści niezgodnych z prawem przed publikacją mogą być moderowane przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz na terytorium całego świata.

III. Rejestracja

1. Rejestracja osoby korzystającej z serwisu internetowego Księgarni dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone na czerwono, których wypełnienie jest obowiązkowe dla realizacji Zamówienia oraz pola oznaczone na czarno, których wypełnienie nie jest obowiązkowe, chyba że jest to uzależnione od szczególnych okoliczności.

2. W formularzu rejestracyjnym osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Księgarni jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

b) zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności

c) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu

4. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Księgarni, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z podaniem hasła, które osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni sama określiła.

5. Z chwilą dokonania Rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni uzyskuje status Użytkownika i staje się posiadaczem konta, na które loguje się przy użyciu hasła, które sama określiła. Każde kolejne Zamówienie Użytkownik składa ze swojego konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

IV. Warunki zawierania umowy

1. Zamówienie na towar Użytkownik składa korzystając z "Koszyka".

2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien dokonać wyboru towarów i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności. W przypadku gdy zamawiający nie składa Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji lub zalogować się na swoje Konto.

3. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Użytkownika Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Użytkownika i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

5. Sprzedawca dostarcza zamówiony przez Użytkownika towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką typu Kurier 48. Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych na stronie Księgarni. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru dostawcy. Czas dostawy oraz jej koszty podane są w Cenniku znajdującym się na stronie Księgarni oraz w trakcie składania Zamówienia.

6. Czas realizacji Zamówienia liczy się do następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Czas realizacji Zamówień uzależniony jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

8. Wszystkie ceny podawane na stronach Księgarni wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron.

10. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych towarów po dokonaniu wyboru przez Użytkownika formy dostarczenia i formy płatności.

11. Sprzedawca dostarcza Zamówione towary w następujący sposób:

a.a) przesyłką kurierską - za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub

a.b) za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłką Kurier 48.

12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Księgarnia przyjmuje następujące formy płatności:

a) przedpłata - Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony towar przelewem bankowym na konto Sprzedawcy lub za pomocą karty kredytowej lub

b) za pobraniem - Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony towar w momencie odbioru przesyłki

13. Użytkownik zamawiający towary, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski, może dokonać płatności wyłącznie w formie przedpłaty za pomocą karty kredytowej.

14. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie przedpłaty, o której mowa w ust. 12 a powyżej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

15. Wszystkie towary oferowane w Księgarni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

16. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest złożeniem odpowiedniego oświadczenia woli (w formie komentarza) przy składaniu Zamówienia lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (bok@tolle.pl).

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni, wprowadzania nowych towarów do oferty Księgarni i usuwania niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni oraz wprowadzania w nich zmian, przy czym żadna z powyższych czynności nie może naruszać praw konsumentów.

V. Prawo odstąpienia

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3.

2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać aktualne dane Użytkownika oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę za towar. Do pisma Użytkownik powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy paragon fiskalny lub inne potwierdzenie dokonanej sprzedaży.

3. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, w przypadku usunięcia przez konsumenta oryginalnego opakowania z towaru będącego nagraniem audialnym, wizualnym lub zapisanym na informatycznych nośnikach danych.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

VI. Reklamacje

1. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

3. Reklamacja powinna:

a) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy

b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego, czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar

c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Użytkownika - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.

6. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.

VII. Klub Tolle.pl

1. Zarejestrowany Użytkownik lub inna osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni może poprzez wypełnienie formularza klubowicza znajdującego się na stronie serwisu internetowego Księgarni, w zakładce Klub Tolle.pl, uzyskać członkostwo w Klubie Tolle.pl.

2. Członkostwo w Klubie Tolle.pl jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Warunkiem uzyskania członkostwa jest:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu

b) rejestracja

4. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza klubowicza, w którym osoba rejestrująca się podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do uzyskania członkostwa w Klubie Tolle.pl oraz realizacji uprawnień z niego wynikających.

5. Z chwilą dokonania Rejestracji w sposób, o którym mowa powyżej, osoba rejestrująca się uzyskuje członkostwo w Klubie Tolle.pl (Klubowicz).

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Spory rozpatrywane są przez sąd właściwości ogólnej określonej według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.tolle.pl.


Nowy Regulamin Tolle.pl - obowiązuje od 25.12.2014 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PROFECT Paweł Królak, ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

PROFECT Paweł Królak
ul. Startowa 14/97
20-352 Lublin

3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem http://www.tolle.pl/info/koszty-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

PROFECT Paweł Królak
ul. Startowa 14/97
20-352 Lublin
e-mail: bok@tolle.pl
telefon: 661-128-006

5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.tolle.pl/info/koszty-dostawy

6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.tolle.pl/info/koszty-dostawy

17. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.tolle.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

PROFECT Paweł Królak
ul. Startowa 14/97
20-352 Lublin
NIP: 821-229-19-92, REGON: 060374691, GIODO: 093003
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=1ee10744-3a40-4297-a915-f9a289f09252
KONTO BANKOWE: 45 1050 1461 1000 0090 6775 4086

25. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu tolle.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.pliki.tolle.pl/formularz-zwrotu.pdf lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.tolle.pl/info/polityka-prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.tolle.pl/info/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Lublin, 25.12.2014


Katalog książek:

Rozwój osobisty Rodzina Rozwój duchowy Dobra rozrywka Promocja wiedzy
Wyzwania współczesności
Literatura piękna

Autorzy:

Bestsellery:

1. Czarny Humor, czyli o Kościele na wesoło [książka]
Ks. Piotr Pawlukiewicz, Ks. Bogusław Kowalski
4. Wolni od niemocy
O. Augustyn Pelanowski OSPPE
6. Cenniejsza niż perły
Gary Thomas
8. Sztuka uwodzenia własnej żony
Margaret Hardisty
10. Umieranie ożywiające...
O. Augustyn Pelanowski OSPPE


100% satysfakcji
albo zwrócimy Ci pieniądze

Dostawa gratis
lub za jedyne 7,99 zł


Oferujemy różne formy płatności

Zobacz opinie naszych Klientów

Zakładka magnetyczna

Zakupy:
O nas:
Platnosci.pl